ประวัติการจัดตั้งศูนย์การเรียนฯ

 

 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยตั้งอยู่ที่ ร้านสุนทรีผ้าไทย เลขที่ 329 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นศูนย์รวมของการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ก่อตั้งโดย ครูสุนทรี ขนาดนิด ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจำปี พ.ศ. 2546 โดยมีนางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด ลูกสาวของครูสุนทรีเป็นผู้ช่วยครูภูมิปัญญาไทย มีการบริหารร่วมโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว และมีสมาชิกของกลุ่มฯ เป็นผู้ช่วยในการถ่ายทอดถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญา ในศูนย์การเรียนแห่งนี้
 
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนและส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการต่อยอดงบประมาณจากจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการจัดทำสื่อการสอนเรื่องการทอผ้าประเภทต่างๆและเปิดเว็บไซด์ของศูนย์การเรียนฯ เพื่อให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นไปได้โดยง่าย เร็ว และสะดวกต่อผู้ที่มีความสนใจ
 
ศูนย์การเรียนฯ ได้จัดทำโครงการสอนการทอผ้าประเภทต่างๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในข่าวสารของเว็บไซด์ในโอกาสต่อๆไป หรือหากท่านใด หรือสมาชิกกลุ่มใด มีความสนใจในเรื่องของการทอผ้าไทยพวน จะขอคำปรึกษา หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ก็สามารถติดต่อกับศูนย์การเรียนฯได้ เราพร้อมเสมอที่จะร่วมเป็นผู้สืบสานและถ่ายทอด ภูมิปัญญา เพื่อให้ความคงอยู่ของภูมิปัญญาไทยยังมีอยู่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 

กลับสู่ด้านบน